Bài đăng

Thành lập công ty con để bán: có trái luật?

Người đại diện và con dấu công ty

Hội đồng quản trị thay giám đốc: dễ hay khó?

Hợp đồng có cần điều khoản bất khả kháng?

Để giảm rủi ro khi sáp nhập doanh nghiệp

Giám đốc có quyền kí hợp đồng?

Giám đốc chi nhánh có quyền đại diện hay không?

Cổ phần biểu quyết hay phiếu biểu quyết?

Rủi ro từ việc nhận chuyển nhượng cổ phần công ty chưa niêm yết

Bán công ty giá 1 USD có trái luật?