Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2018

Tranh chấp quản trị 04: Những cổ đông giận dữ

Tóm tắt Tư vấn về Quản trị Công ty luôn phải đối mặt và phải tìm lời giải cho những xung đột lợi ích giữa các nhóm cổ đông khác nhau. Chuyện các cổ đông bất đồng với đường lối quản trị của BOD (mà thường đứng sau đó là [các] cổ đông lớn) là chuyện bình thường. Qui trình quản trị, mà trong đó qui trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông là một trong những yếu tố luôn bị “soi” nhiều nhất. Một lần nữa, tranh chấp này nhấn mạnh đến yếu tố tuân thủ qui trình và thể thức hồ sơ.