Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2018

Tranh chấp quản trị 02: Rút vốn khỏi Công ty

Tóm tắt Trên thực tế, vì nhiều lý do, cổ đông thực tế góp vốn nhiều hơn so với con số được ghi nhận trên cổ phiếu và/hoặc cam kết góp vốn. Khi xảy ra tranh chấp, thì những người này có được rút lại vốn một cách trực tiếp hay không?

Tranh chấp quản trị 01: Bãi nhiệm Giám đốc điều hành

Tóm tắt Tranh chấp về việc Hội đồng quản trị (HĐQT) miễn nhiệm Tổng giám đốc (đóng vai trò là người đại diện theo pháp luật của Công ty). Xét về mặt lý thuyết, đây là một hoạt động bình thường, thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tuy vậy, thực tiễn xét xử và đăng kí doanh nghiệp, vấn đề có hơi khác hơn một chút.