Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2019

Luận về khởi nghiệp

BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ DOANH NHÂN SỐ   THÁNG 4/2019 Nguy ễ n Xu â n Tr ườ ng l à m ộ t nh â n v ậ t th ú v ị . M ộ t ng ườ i tr ẻ , kh ở i nghi ệ p trong l ĩ nh v ự c đ ang h ừ ng h ự c l ử a l à Th ươ ng m ạ i đ i ệ n t ử [TMDT] l à m ộ t đ i ề u đ á ng n ể . Tuy v ậ y, c á i t ê n c ủ a Tr ườ ng đượ c bi ế t đế n nhi ề u khi b ạ n quy ế t đị nh r ờ i gh ế CEO AHAMOVE. Qua b ứ c “ t â m th ư ” m à b ạ n ph á t h à nh, c ô ng ch ú ng bi ế t nhi ề u h ơ n đế n nh ữ ng g ó c t ố i c ủ a c á i g ọ i l à KH Ở I NGHI Ệ P (g ọ i cho sang l à start up).