Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2018

Luật an ninh mạng: một góc nhìn kinh tế

Vi ệ t Nam có nhi ề u khác bi ệ t so v ớ i Trung Qu ố c. B ở i khi ng ườ i Tàu si ế t ch ặ t các công ty nh ư Google, Facebook ho ặ c Apple, nhìn t ừ góc độ th ươ ng m ạ i qu ố c t ế đ ây là m ộ t hành độ ng mang tính b ả o h ệ đố i v ớ i n ề n s ả n xu ấ t trong n ướ c.

Nên xây Nhà hát giao hưởng hay không?

D ạ o này, tìm sách mua sách v ă n h ọ c để đọ c khó quá. Sách v ở thì b ắ t m ắ t, in ấ n ổ n nh ư ng đọ c thì h ơ i vô v ị . Các nhà xu ấ t b ả n ch ạ y đ ua theo ti ế ng g ọ i gi ụ c giã c ủ a l ợ i nhu ậ n để t ạ o ra nh ữ ng s ả n ph ẩ m t ả n v ă n, nh ữ ng truy ệ n ngôn tình đẫ m l ệ .

Tản mạn về M&A

Mục đích của M&A là nhằm gia tăng hiệu quả của hoạt động kinh doanh hoặc giảm bớt/ loại bỏ sức ép cạnh tranh từ các đối thủ cạnh tranh. Các mục đích này có thể là các mục đích mang tính đơn lẻ, nhưng đôi khi cũng có thể song hành với nhau. Nhìn từ góc độ chuỗi sản xuất, một qui trình sản xuất được bắt đầu từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất, phân phối và bán lẻ đến tay người tiêu dùng. Để tối ưu hoá chi phí và bảo đảm sự ổn định của chuỗi cung ứng, một doanh nghiệp sản xuất có thể thôn tính một doanh nghiệp phân phối. Nhưng đôi khi, doanh nghiệp cũng có thể thôn tính hoặc sáp nhập với một doanh nghiệp đối thủ của mình để loại bỏ sức ép về cạnh tranh. Qua đó, doanh nghiệp có thể cắt giảm sản lượng, tăng giá sản phẩm.