Luật an ninh mạng: một góc nhìn kinh tế

Vit Nam có nhiu khác bit so vi Trung Quc. Bi khi người Tàu siết cht các công ty như Google, Facebook hoc Apple, nhìn t góc độ thương mi quc tế đây là mt hành động mang tính bo h đối vi nn sn xut trong nước.

Xây dng nn sn xut trong nước không ch cn có nhng bin pháp khuyến khích mang tính đồng b t Nhà nước, mà quan trng hơn, trong 1 vài trường cn thiết phi bo h các doanh nghip quc ni trước các tay chơi quc tế sành si. 

Nhà hoch định chính sách trong trường hp này đứng trước hai la chn:
  • Bo v quyn li ca người dùng thông qua vic m ca cho các Công ty đa quc gia tràn vào th trường; HOC
  • Đóng ca th trường trong ngn hn, để bo h nn sn xut trong nước.
Cho dù là la chn nào cũng s mang li nhng ri ro và xã hi luôn phi TR GIÁ cho các la chn đó. C th

Nếu chn phương án m ca, rõ ràng người dùng trong ngn hn s được hưởng li. Nhưng la chn này tim n ri ro khi cơ hi thành công ca các ngành sn xut trong nước s b bóp nght bi các Công ty đa quc gia.

Nếu la chn phương án đóng ca th trường, nó s cơ hi cho các doanh nghip gy dng nn sn xut trong nước. Du vy, bin pháp này ch nên áp dng trong ngn hn và phi kèm theo đó là s giám sát ca Nhà nước. Bi mc tiêu ca vic đóng ca th trường KHÔNG PHI là bo v MT [VÀI] doanh nghip trong nước mà là Phát trin NGÀNH sn xut trong nước. Thiếu s giám sát, cơ chế độc quyn ca mt th trường bo h s mang li nhng h qu xu mà người tiêu dùng trong nước phi gánh chu. Th trường Ôtô ca Vit Nam có l là mt minh ho thú v.

Quay tr li tư duy qun lý trong D tho Ngh định v An ninh mng, b qua yếu t Dân ch và Quyn riêng tư, ch xét riêng yếu t kinh tế ca vn đề, câu hi được đưa ra: Mc tiêu ca Nhà làm lut là gì? Tôi s NG H d tho này hết mình vi điu kin:

Mt: Nếu các hãng như Google, Facebook buc phi ri khi VN, có doanh nghip nào ca Vit Nam có đủ năng lc để tr thành Baidu, Alibaba, Tencent Vit Nam hay không? Nhìn t thc trng hin nay, tôi chưa thy bt kì doanh nghip nào ca Vit Nam có th thay thế cho các dch v Gmail, Google Maps, Facebook…mà tôi đang dùng.

Hai: Trong trường hp nếu tiêu chí th nht được đáp ng, thì l trình để to ra mt th trường cnh tranh trong dài hn là gì? Đồng thi, l trình xây dng và h tr ngành sn xut trong nước [nếu có] là như thế nào? Phí tn cho l trình đó và cơ chế giám sát để tránh mt ngành “ôtô ni địa” là gì?

Hc hi kinh nghim t nước ngoài trong hoch định chính sách và xây dng pháp lut là điu đáng được c xuý. Nhưng các hc hi này phi đặt trong bi cnh ca nó. Và quan trng hơn, mt chính sách được ban hành, cn phi có mc tiêu ràng. Bng không, nhng qui định ban hành mang tính na vi s to ra nhng phin toái không đáng và góp phn làm tăng phí tn xã hi.

Nhận xét