Luật Doanh nghiệp thực chiến

Sinh viên Luật vừa tốt nghiệp gần như không thể làm thư kí các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. Lí do rất đơn giản: các bạn không được dạy về các thủ tục và kĩ thuật soạn thảo biên bản cuộc họp, dự thảo nghị quyết và nhiều thứ khác.

Yêu cầu dành cho vị trí Thư kí công ty, Thư kí Hội đồng quản trị, Pháp chế doanh nghiệp ngoài việc hiểu luật nội dung, bạn còn phải áp dụng các qui định ấy thành các quy trình họp, ra nghị quyết, các biểu mẫu về quản trị, báo cáo cơ quan nhà nước có liên quan.


Khoá học này mang lại cho bạn cơ hội được:

Học Luật doanh nghiệp một cách bài bản

Ứng dụng Luật doanh nghiệp vào việc xây dựng các Quy trình & Biểu mẫu quản trị

Thực hành các hoạt động chuẩn bị và kĩ năng làm thư kí cuộc họp

Kĩ năng tư vấn cho Hội đồng quản trị và chủ doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến Luật doanh nghiệp.


Kết quả đầu ra khi bạn tham gia khoá học:

Đủ năng lực để có thể ứng tuyển và/hoặc đảm nhận vị trí Thư kí công ty, Thư kí Hội đồng quản trị, Pháp chế doanh nghiệp.

Đáp ứng yêu cầu của các hãng luật đối với vị trí luật sư thương mại (Junior & Middle). 

Nhận xét