Tác động của Luật Doanh nghiệp 2020 đến Quản trị Công ty

Ngày 1.11.2020, tôi và luật sư Trần Thanh Tùng đã có buổi nói chuyện với các bạn hành nghề luật với chủ đề Tác Động Của Luật Doanh Nghiệp 2020 Đến Quản Trị Công Ty. Bài nói chuyện tập trung vào ba (03) nội dung:

- Đánh giá tổng quan về tinh thần xây dựng luật;

- Tác động của LDN đến Quản trị doanh nghiệp, mà trọng tâm được chúng tôi trình bày là Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần; và

- Tác động đến các giao dịch M&A sau ngày LDN có hiệu lực.

Chi tiết bài nói chuyện, bạn có thể tải trong link sau:

Tải về

Nhận xét