Những hệ luỵ khi Việt Nam thay đổi tiêu chí kiểm soát M&A


Từ góc độ M&A, tôi cho là các tác động mà Nghị định 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh (“NĐ 35”) gây ra cho giao dịch là đáng quan ngại.

Th nht: Ngưỡng thông báo (hay nói cách khác là ngưỡng mà Lut Cnh tranh s kim soát các giao dch M&A)

Theo qui định ti Điu 13 ca NĐ 35, ch cn mt bên ca giao dch có tng tài sn, tng doanh thu t 3000 t đồng hoc giá tr giáo dch t 1000 t đồng tr lên, đều thuc din phi thông báo (lưu ý là các con s này không áp dng đối vi T chc tín dng, Doanh nghip bo him và Công ty chng khoán). Lut Cnh tranh đặt ra ngưỡng QUÁ THP s dn đến h qu là chi phí giao dch s rt cao. Chí phí giao dch đây được hiu là bao gm các chi phí có liên quan đến hot động báo cáo, mà trc tiếp là chi phí lut sư và thi gian hoàn tt giao dch s kéo dài.

Th hai: Các loi giao dch s chu s kim soát ca Lut Cnh tranh

Theo qui định ti Điu 29 Lut Cnh tranh thì có bn [04] loi giao dch s b coi là tp trung kinh tế và CÁC TRƯỜNG HP KHÁC. Ch đau đầu đó là thế nào là các trường hp khác?

Ví d: Các giao dch M&A theo hình thc share swap (hoán đổi c phiếu) có b coi là Tp trung kinh tế hay không? Nhìn t góc độ qui định ca lut thành văn, tôi không cho là Lut Cnh tranh din đạt đủ rõ ràng để khng định mt cách thuyết phc là CÓ hay KHÔNG. Cho nên, xét v mt logic, vi s cn trng mt cách chính đáng, li khuyên ca lut sư s là NÊN THÔNG BÁO giao dch vi U ban cnh tranh quc gia.

Li thêm mt đim làm chi phí giao dch tăng thêm.

Th ba: Nếu giao dch M&A xy ra trong chui sn xut (cho d hình dung các bên ca giao dch không phi là đối th cnh tranh ca nhau), mà có mt doanh nghip có th phn [gi s] là 30% nhưng tng tài sn ca doanh nghip này chưa đến mc 3000 t. Câu hi đặt ra là có phi thông báo tp trung kinh tế hay không?

Xét theo qui định ti Điu 13 thì nó không thuc trường hp phi thông báo. Nhưng điu ma mai là theo qui định ti đim d khon 2 Điu 14 NĐ35 nó có kh năng thuc trường hp PHI THM ĐỊNH CHÍNH THC.

Th tư: Nếu mt doanh nghip 3000 t đi mua li mt doanh nghip rt bé trong ngành hoc trong chui sn xut (ví d khong vài chc t), theo qui định ca NĐ 35 vn phi thông báo v giao dch cho U ban. Xét v mt logic, nhng giao dch kiu này gn như không có tác động đáng k đến cnh tranh, nhưng điu đáng ngc nhiên là ti sao Lut Cnh tranh vn điu chnh? Mc đích ca vic điu chnh này là gì?

Nhân kì ngh dài ngày, tôi s dành thi gian để phân tích chi tiết hơn v nhng đim này vy.

Nhận xét