Vấn đề miễn trừ đối với các thoả thuận về nghiên cứu và phát triển

Bài đăng trên Nghiên cứu lập pháp số tháng 02.2020
TS. Phạm Hoài Huấn

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh muốn tồn tại và phát triển phải tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (sau đây gọi tắt là R&D). Tuy nhiên, chi phí nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là tạo ra những sản phẩm mang tính đột phát thường rất lớn. Mặt khác, hoạt động đầu tư cho R&D thường có xác xuất thất bại lớn. Chi phí lớn và rủi ro cao chính là một trong những thách thức của hoạt động R&D. Bài viết phân tích các khía cạnh có liên quan trong pháp luật cạnh tranh của Việt Nam trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm tương ứng từ pháp luật cạnh tranh của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.

During the business process, enterprises in the manufacturing sector, for the survival and development, they must conduct research and development activities for new products (known as R&D). However, the costs of research and development, especially creating breakthrough products are often very high. On the other hand, investments in R&D often has a high probability of failure. High costs and high risks are some of the challenges of R&D activities. This article provides an analysis of the relevant aspects of Vietnam's competition law based on reference to relevant experience from the competition laws of the United States and the European Union.

Toàn văn bài viết

Nhận xét