Các báo cáo về Luật Cạnh tranh

Luật Cạnh tranh 2018 (LCT) sẽ có hiệu lực vào ngày 01/7/2019 với rất nhiều thay đổi so với Luật Cạnh tranh 2004. Quan sát quá trình xây dựng LCT từ những dự thảo đầu tiên sẽ thấy những tranh luận thú vị. Đây cũng là một trong những Luật được xây dựng một cách công phu với rất nhiều dự thảo. Đồng thời LCT cũng là Dự án luật mà Ban soạn thảo đã tiếp nhận quá nhiều cái mới, những thoả hiệp trong việc thay đổi cái cũ và nhiều thứ khác nữa.

Nhưng đó chỉ là phần nhỏ trong số các công việc mà những người có trách nhiệm, mà trước hết là các anh, chị, em ở Bộ Công thương đã thực hiện. Để có thể du nhập các tư tưởng và mô hình tiến bộ vào Việt Nam, Bộ Công thương đã thực hiện hàng loạt các nghiên cứu và cho ra đời những Báo cáo có giá trị không chỉ giới hạn trong việc Xây dựng luật mà còn có ý nghĩa đối với những người nghiên cứu và hành nghề liên quan đến Luật Cạnh tranh.

Trong bài này, tôi xin giới thiệu ba [03] Báo cáo quan trọng của Bộ Công thương:
- Báo cáo Tổng kết 12 năm thi hành Luật Cạnh tranh
- Báo cáo Mô hình cơ quan cạnh tranh – Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
- Báo cáo So sánh Luật Cạnh tranh một số nước trên thế giới: Bài học kinh nghiệm và đề xuất một số nội dung cơ bản qui định trong Dự thảo Luật Cạnh tranh Việt Nam.
Chi tiết, quí vị có thể tải về từ đây:

Nhận xét